Dorothy Brent, (of Bideford, Devon)

Dorothy Brent, (of Bideford, Devon)

Female 1766/1767 - 1829